Συλλογή & μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων.

UNIBAT
Το 99% της μπαταρίας μπορεί να ανακυκλωθεί

Τα βασικά στοιχεία της μπαταρίας, ο μόλυβδος και ο ηλεκτρολύτης, προκαλούν ρύπανση του αέρα, του εδάφους και του νερού, καθώς ο μόλυβδος είναι τοξικό μέταλλο και ο ηλεκτρολύτης είναι καυστικό υλικό.

Η ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία συμμορφώθηκε μόνο την τελευταία δεκαετία με ευρωπαϊκά μέτρα σχετικά με τα απόβλητα μπαταριών μολύβδου οξέος.

Ο σκοπός αυτού του κανονισμού είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των αποβλήτων τόσο στο περιβάλλον όσο και στο κοινό αγαθό και στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

Ο κανονισμός υπαγορεύει ότι τα απόβλητα μπαταριών πρέπει να συλλέγονται και να μεταφέρονται για ανακύκλωση από εξουσιοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης, σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα.

Τόσο οι άμεσοι παραγωγοί αποβλήτων όσο και οι παραγωγοί άλλων προϊόντων που ενσωματώνουν μπαταρίες υποχρεούνται να ανακυκλώνουν.

Επικοινωνια